Apis Bruoc Sella werft een projectverantwoordelijke « Ecologisch beheer » aan met een overeenkomst van bepaalde duur in 4/5

Wenst u deel uit te maken van de verbetering van het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarin u tewerkgesteld bent binnen een gemotiveerde ploeg? Wenst u uw kennis van landschapsarchitectuur of tuinbouw ten dienste te stellen van het ecologisch beheer van de stedelijke ruimte? Geniet u ervan uw kennis en betrokkenheid te delen ten voordele van de natuur? Postuleer dan voor de job “Ecologisch beheer” binnen Apis Bruoc Sella.

De vereniging:

Apis Bruoc Sella is een vereniging die als streefdoel heeft de natuur te ontwikkelen in het hart van de stad. Om dit te realiseren gaat de vereniging sensibiliserings-, vormings-, begeleidings- en opzoekingsactiviteiten organiseren voor diverse publieken : kinderen, volwassenen, beroeps, openbare instellingen, dit hoofdzakelijk op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze draagt bij tot de verfraaiing van het levenskader door projecten van stedelijke landbouw, van stedelijke vergroening en het verwelkomen van de gewone biodiversiteit.

Het project:

Voor het ogenblik zoeken wij een project beheer(st)(d)er voor het begeleiden van professionelen in ecologisch beheer. Deze positie integreert zich in het kader van de missies  van de Steuncel « Ecologisch beheer » van de vereniging die de Brusselse professionelen in het beheer en ecologisch inrichten van de publieke ruimte ondersteunt, in een transversale ontwikkeling. De Cel is de raadgever voor de openbare beheerders,  organiseert evenementen, verspreidt informatie via een webstek en nieuwsbrieven. Ze begeleidt eveneens de verwelkomingsstructuren van kindsaf aan voor het inrichten en ecologisch beheer van hun buitenruimten, met een pedagogische dimensie voor het wekken van de kinderen tot de natuur.

Temeer ontwikkelt de Cel praktische werktuigen  om de professionelen te helpen in hun geïntegreerde strijd met de belangrijkste belagers van de sierplanten en het in plaats stellen van economische circulaire  principes bij het beheer van de stedelijke ruimten. Uiteindelijk richt de vereniging zich ook tot particulieren om ze te sensibiliseren, ze raad te verschaffen en de participatieve dynamiek te ondersteunen, zowel voor wat betreft ecologisch tuinieren als voor de vergroening van de publieke ruimten.

Apis Bruoc Sella wenst het werk – gedragen door de competenties van de landschapsarchitekten – te verrijken.

Uw opdrachten:

In ploeg of autonoom, zal u:

– De publieke diensten en andere beheerders van beplantingen, beheer en ecologische inrichtingen raad verstrekken

– De methodologische werktuigen vervaardigen om de beheerders in het ecologisch beheer te helpen

– De fiches opmaken betrefende de geïntegreerde bestrijding

– Bijdragen aan de nieuwsbrief van de Steuncel nul pesticide

– Occasioneel de werven van inrichting en ecologische beplantingen opvolgen

– Strikt deelnemen aan de andere activiteiten van de vereniging (stands, colloquia, animaties, bezoeken …)

Uw profiel:

– Baccalaureaat of master in landschapsarchitectuur, baccalaureaat of master in het domein van de tuinbouwkunde

– Bevoegdheid in het beheren van projecten (organiseren, anticipatiecapaciteiten, efficiënt in routinetaken, beslissingsname alleen of in ploeg, verslaggeving, … )

– Terreinervaring van werven in parken en ecologische tuinen

– Kennis in verband met geIntegreerde bestrijding, bekwaam on een diagnose te stellen betreffende de ziekten en belagers bij sierplanten

– Bekwaam om in een ploeg te werken, zich te integreren in een associatieve structuur, autonomie in de organisatie, betrouwbaarheid, zin voor verantwoordelijkheid

– Betrokkenheid, verbintenis met de verenigingswaarden, gevoeligheid voor omgevingsfactoren, nieuwsgierigheid, ruimdenkend

– Redactievermogen en vulgarisatie van de beheerstechnieken

– In staat zijn afstand te nemen, synthese- en analysegeest

– Kennis van de basisinformaticawerktuigen : Office suite, Google Drive…

– Rijbewijs B (of cargofiets!)

– Beschikbaar zijn vanaf 1 april 2019

Uw troeven:

– Titularis van de fytolicentie

– Goede kennis van het Frans

– Kennis van grafische software en DAO

– Beheersing van de software SIG en BruGIS

– Mobilisatie- en animatievermogendheid

– Naturalistenkennis

Wij stellen voor:

– Een contract van beperkte duur van april 2019 tot januari 2020 met mogelijkheid tot verlenging

– 4/5 werkweek

– Inlijving op 1 april 2019

– Wedde : volgens barema PC 329.02, restauranttickets, tussenkomst in thuis-werk  verplaatsingen

– Werkpost in Oudergem

– Soms prestaties ‘s avonds of in het week-end

Geïnteresseerd ?

Zend uw motivatiebrief, uw CV en een persoolijke weergave van uw kennis (afstudeerwerk/thesis, geheugen, referenties,…) voor 12 februari 2019 naar sophie.maerckx@apisbruocsella.be ; uw bestanden dienen als volgt benoemd te worden : « naam_voornaam_brief », « naam_voornaam_CV », « naam_voornaam_perso_prod »

De gesprekken zullen doorgaan vanaf 25 februari 2019.

Jobaanbieding – Bouwkundig tekenaar

Functieomschrijving :

Werftoezicht infrastructuur- en omgevingsaanleg

Profiel :

 • Goede kennis van Typebestek Wegenbouw versie 3.1.
 • Kennis van materialen, verhardingstechnieken en riolering
 • Technisch onderlegd
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Rijbewijs B

Toepassingen :

ONTWERPBUREAU PAUWELS BVBA
info@pauwelsontwerp.be

Job

Vacature In de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK)

VACATURE

In de KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN (KASK) en het
KONINKLIJK CONSERVATORIUM, samen de school of arts van de Hogeschool
Gent, zijn we op zoek naar twee

Gastdocenten tuin- en landschapsontwerp
(2×40%)

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger
Onderwijs van 20 december 2013:

 1. onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 3. houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs;
 4. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 5. voldoen aan de dienstplichtwetten;
 6. de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Op datum van indiensttreding in het bezit zijn van

 • bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur, bachelor na bachelor in de landschapsontwikkeling of gelijkwaardig;

of

 • master in de landschapsarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning, architectuur, monumenten-landschapszorg of gelijkwaardig.

BESCHRIJVING VAN DE BETREKKING

Takenpakket

– je doceert opleidingsonderdelen op vlak van de praktijk van tuin- en landschapsontwerp en begeleidt de studenten bij ontwerp-opdrachten;

– je coacht en evalueert studenten m.b.t. stages, oefeningen of projecten;

– in samenwerking met de collega’s draag je actief bij tot de bepaling van vorm en inhoud van het didactisch materiaal;

– je maakt deel uit van de vakgroep Architectonisch Ontwerp, participeert aan vergaderingen m.b.t. de opleiding en draagt bij tot de uitbouw van professionalisering, internationalisering en
kwaliteitsbeleid van de opleiding;

– je initieert, coördineert of neemt deel aan onderzoeksprojecten en aan de rapportering van onderzoeksresultaten;

– je draagt bij tot de ontwikkeling, bevordering of uitvoering van initiatieven inzake maatschappelijke dienstverlening vanuit je vakgebied;

– je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen
binnen je vakgroep en binnen de School of Arts.

 

Competentievereisten

– je hebt minimum 5 jaar nuttige professionele ontwerp-ervaring in de landschaps- en tuinarchitectuur en volgt de evoluties in deze vakgebieden op een actieve wijze;
– je hebt een goede kennis van ontwerpdetaillering en van beplantings- en uitvoeringstechnieken;
– je hebt kennis van onderzoeksmethodologie en/of onderzoekstool(s) met betrekking tot het vakgebied;
– je bent vertrouwd met de nodige ICT-tools, zoals AutoCAD.
– je beschikt over de vaardigheden om positief om te gaan met studenten en collega’s, waarbij onderwijservaring in het betreffende vakgebied en kennis van actuele didactische werkvormen
gelden als een pluspunt;
– je kan helder mondeling en schriftelijk rapporteren zowel in het Nederlands als in het Engels;
– je kan zelfstandig en in teamverband werken, en je hebt zin voor coördinatie en organisatie m.b.t. projecten, bent resultaatgericht, geeft blijk van een sterke verantwoordelijkheidszin;
– je bent flexibel ingesteld en staat open voor bijscholing;
– je toont betrokkenheid bij de Hogeschool Gent en bij het project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Aard en looptijd

De aanwerving betreft 40% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Architectonisch Ontwerp van KASK-Koninklijk Conservatorium, de School of Arts van de Hogeschool Gent. De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 01-10-2016 tot en met 30-09-2017.

Loonvoorwaarden

De verloning gebeurt volgens barema 316 (praktijklector). Voor meer details over dit barema, consulteer http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/overzicht.htm
Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van
tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.
We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer voor het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 vakantiedagen per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

VRAGEN

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Jan De Pauw, voorzitter vakgroep Architectonisch Ontwerp (jan.depauw@hogent.be).

KANDIDAATSTELLING EN SELECTIEPROCEDURE

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK-Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via mail naar wendy.vandevelde@hogent.be uiterlijk tot en met 22-09-2016. Alleen tijdige kandidaatstellingen worden aanvaard. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae, kopie van het hoogst behaalde diploma en een motivatiebrief bevatten.
De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen.
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie,
ongeacht geslacht, sexuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.
De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.
De indicatieve timing van de selectiegesprekken is 26-09-2016.