Opdrachten in het openbaar domein

Landschaps- en tuinarchitecten werken als loontrekkende of zelfstandige, alleen of in teamverband aan studies, plannen en adviezen in verband met:

  • Inrichtings- of herinrichtingsplannen van recreatieve ruimten, sportterreinen, openbare parken en andere groene stedelijke of gemeentelijke ruimten, speelterreinen, begraafplaatsen, …
  • landschapsplannen in het kader van de ruilverkavelingen en de ruimtelijke ordening
  • beheersplannen voor beschermde monumenten en landschappen
  • gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen
  • effectenstudies
  • inrichting en herinrichting van het openbaar domein
  • beheer van groene ruimten

Intussen breidt het werkterrein van de landschaps- en tuinarchitect nog steeds uit. Overheden doen bewust een beroep op landschaps- en tuinarchitecten omwille van hun esthetische benadering van ruimtelijke concepten. Hun plantenkennis is een onontbeerlijke meerwaarde in hedendaagse concepten.