Opdrachten in het openbaar domein

Landschapsarchitecten werken als loontrekkende of zelfstandige, alleen of in teamverband aan studies, plannen en adviezen in verband met:

  • Inrichtings- of herinrichtingsplannen van recreatieve ruimten, sportterreinen, openbare parken en andere groene stedelijke of gemeentelijke ruimten, speelterreinen, begraafplaatsen, …
  • landschapsplannen in het kader van de ruilverkavelingen en de ruimtelijke ordening
  • beheersplannen voor beschermde monumenten en landschappen
  • gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen
  • effectenstudies
  • inrichting en herinrichting van het openbaar domein
  • beheer van groene ruimten

Intussen breidt het werkterrein van de landschapsarchitect nog steeds uit. Overheden doen bewust een beroep op landschapsarchitecten omwille van hun esthetische benadering van ruimtelijke concepten. Hun plantenkennis is een onontbeerlijke meerwaarde in hedendaagse concepten.