Berichten

Job

Vacature In de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK)

VACATURE

In de KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN (KASK) en het
KONINKLIJK CONSERVATORIUM, samen de school of arts van de Hogeschool
Gent, zijn we op zoek naar twee

Gastdocenten tuin- en landschapsontwerp
(2×40%)

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger
Onderwijs van 20 december 2013:

  1. onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
  2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
  3. houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs;
  4. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
  5. voldoen aan de dienstplichtwetten;
  6. de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Op datum van indiensttreding in het bezit zijn van

  • bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur, bachelor na bachelor in de landschapsontwikkeling of gelijkwaardig;

of

  • master in de landschapsarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning, architectuur, monumenten-landschapszorg of gelijkwaardig.

BESCHRIJVING VAN DE BETREKKING

Takenpakket

– je doceert opleidingsonderdelen op vlak van de praktijk van tuin- en landschapsontwerp en begeleidt de studenten bij ontwerp-opdrachten;

– je coacht en evalueert studenten m.b.t. stages, oefeningen of projecten;

– in samenwerking met de collega’s draag je actief bij tot de bepaling van vorm en inhoud van het didactisch materiaal;

– je maakt deel uit van de vakgroep Architectonisch Ontwerp, participeert aan vergaderingen m.b.t. de opleiding en draagt bij tot de uitbouw van professionalisering, internationalisering en
kwaliteitsbeleid van de opleiding;

– je initieert, coördineert of neemt deel aan onderzoeksprojecten en aan de rapportering van onderzoeksresultaten;

– je draagt bij tot de ontwikkeling, bevordering of uitvoering van initiatieven inzake maatschappelijke dienstverlening vanuit je vakgebied;

– je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen
binnen je vakgroep en binnen de School of Arts.

 

Competentievereisten

– je hebt minimum 5 jaar nuttige professionele ontwerp-ervaring in de landschaps- en tuinarchitectuur en volgt de evoluties in deze vakgebieden op een actieve wijze;
– je hebt een goede kennis van ontwerpdetaillering en van beplantings- en uitvoeringstechnieken;
– je hebt kennis van onderzoeksmethodologie en/of onderzoekstool(s) met betrekking tot het vakgebied;
– je bent vertrouwd met de nodige ICT-tools, zoals AutoCAD.
– je beschikt over de vaardigheden om positief om te gaan met studenten en collega’s, waarbij onderwijservaring in het betreffende vakgebied en kennis van actuele didactische werkvormen
gelden als een pluspunt;
– je kan helder mondeling en schriftelijk rapporteren zowel in het Nederlands als in het Engels;
– je kan zelfstandig en in teamverband werken, en je hebt zin voor coördinatie en organisatie m.b.t. projecten, bent resultaatgericht, geeft blijk van een sterke verantwoordelijkheidszin;
– je bent flexibel ingesteld en staat open voor bijscholing;
– je toont betrokkenheid bij de Hogeschool Gent en bij het project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Aard en looptijd

De aanwerving betreft 40% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Architectonisch Ontwerp van KASK-Koninklijk Conservatorium, de School of Arts van de Hogeschool Gent. De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 01-10-2016 tot en met 30-09-2017.

Loonvoorwaarden

De verloning gebeurt volgens barema 316 (praktijklector). Voor meer details over dit barema, consulteer http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/overzicht.htm
Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van
tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.
We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer voor het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 vakantiedagen per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

VRAGEN

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Jan De Pauw, voorzitter vakgroep Architectonisch Ontwerp (jan.depauw@hogent.be).

KANDIDAATSTELLING EN SELECTIEPROCEDURE

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK-Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via mail naar wendy.vandevelde@hogent.be uiterlijk tot en met 22-09-2016. Alleen tijdige kandidaatstellingen worden aanvaard. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae, kopie van het hoogst behaalde diploma en een motivatiebrief bevatten.
De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen.
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie,
ongeacht geslacht, sexuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.
De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.
De indicatieve timing van de selectiegesprekken is 26-09-2016.